Προκαταρκτική Έκθεση Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους


ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος

Φάση

Αστική δίωξη μελών Κυβέρνησης και Υφυπουργών με προσωπική κράτηση Κατατεθέντα
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης- πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης ? πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ» Κατατεθέντα
Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών- Μελών τους, αφενός και της Ουκρανίας, αφετέρου, μετά του συνημμένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης. Κατατεθέντα

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ