Διεθνείς Δραστηριότητες : Διεθνές Περιβάλλον

Συνέλευση Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)


Η Συνέλευση ιδρύθηκε το 1954 όταν η Συνθήκη των Βρυξελλών του 1948 για την συνεργασία στην Ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα τροποποιήθηκε προκειμένου να ιδρυθεί η ‘Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση’. Η Συνθήκη δεσμεύει τις κυβερνήσεις που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο της Δ.Ε.Ε να ενημερώνουν τους εθνικούς βουλευτές που μετέχουν στη Συνέλευση με μία γραπτή ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των κρατών-μελών σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Η Συνέλευση, που εδρεύει στο Παρίσι, ελέγχει και στηρίζει τις διακοινοβουλευτικές δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Αμυνας και της συνεργασίας στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τη μεταβίβαση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Ε στην ΕΕ, κύριο μέλημα της Συνέλευσης είναι η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας καθώς επίσης και ο έλεγχος των συλλογικών αμυντικών υποχρεώσεων της Δ.Ε.Ε όπως αυτές προκύπτουν από το ‘Αρθρο V της Αναθεωρημένης Συνθήκης.

Τριάντα εννιά ευρωπαϊκές χώρες, τα υπό εντολή στην ΕΕ κράτη μέλη της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στη Συνέλευση με κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες που αυτή την περίοδο αριθμούν περίπου 400 μέλη.

Τα μέλη της Συνέλευσης συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο σε ολομέλεια και η ελληνική Αντιπροσωπεία, (η οποία είναι ταυτόσημη με αυτή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης) συμμετέχει στις εργασίες της Ολομέλειας της στην έδρα της Συνέλευσης, στο Παρίσι, καθώς και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών.

Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα
Έτος Ιδρύσεως: 1948
Έτος λειτουργίας της Συνέλευσης: 1954
Δεν βρέθηκαν μέλη ελληνικής αντιπροσωπείας

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>