Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων

Προϊσταμένη Δ/νσης: Παρασκευή Καραστεργίου

Η Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής και των διεθνών Οργανισμών, με την παρακολούθηση των εργασιών τους, την επικουρία και την οργάνωση της εκπροσώπησης της Βουλής στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις τους, τη μελέτη και τεκμηρίωση των σχετικών ζητημάτων, καθώς και την ανάπτυξη και το συντονισμό των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων με τον Ελληνισμό της Διασποράς, την παρακολούθηση θεμάτων διεθνούς συνεργασίας και την προώθηση των διακοινοβουλευτικών σχέσεων.

Η Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Α' Τμήμα Διεθνών Οργανισμών
Προϊσταμένη: Βασιλική Ιωαννίδου
Τηλ.: 210 373 3628,3869 φαξ: 210 373 3424
 
Η παρακολούθηση των εργασιών και η διοικητική υποστήριξη των αντιπροσωπειών ή εκπροσωπήσεων της Βουλής στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ και παρεμφερών οργανισμών.
Η δημιουργία σχετικών ενημερωτικών φακέλων για τους Βουλευτές, καθώς και η τήρηση αρχείου επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του.
Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από Βουλευτές ή και από υπηρεσιακά μέλη των αντιπροσωπειών, επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής, για διαβίβασή τους στους αρμόδιους Υπουργούς.

Β) Β' Τμήμα Διεθνών Οργανισμών
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Καρτσακλή
e-mail: k.kartsakli@parliament.gr
Τηλ.: 210.373 3620, φαξ: 210.373 3616.
 
Η παρακολούθηση των εργασιών και η διοικητική υποστήριξη των αντιπροσωπειών ή εκπροσωπήσεων της Βουλής στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U.), στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε..
Η δημιουργία σχετικών ενημερωτικών φακέλων για τους Βουλευτές, καθώς και η τήρηση αρχείου επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του.
Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από Βουλευτές ή και από υπηρεσιακά μέλη των αντιπροσωπειών, επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής, για διαβίβασή τους στους αρμόδιους Υπουργούς.
 
Γ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού
Προϊστάμενος:
Τηλ.: 210.3733491, φαξ: 210.3733490
 
Η παρακολούθηση των εργασιών και η διοικητική υποστήριξη των αντιπροσωπειών ή εκπροσωπήσεων της Βουλής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής και άλλων συναφών αρμοδιοτήτων.
Η δημιουργία σχετικών ενημερωτικών φακέλων για τους Βουλευτές, καθώς και η τήρηση αρχείου επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του.
Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων που συντάσσονται από Βουλευτές ή και από υπηρεσιακά μέλη των αντιπροσωπειών, επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής, για διαβίβασή τους στους αρμόδιους Υπουργούς.
Η ανάπτυξη και ο συντονισμός των διμερών σχέσεων με τα κοινοβούλια της αλλοδαπής.
Η κατάρτιση του προγράμματος των επίσημων μεταβάσεων του Προέδρου της Βουλής ή μελών του Προεδρείου της Βουλής, στα κράτη που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η μέριμνα για την επικοινωνία τους με τις αρχές των χωρών αυτών.