Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων

Προϊσταμένη Δ/νσης: Αναστασία Φράγκου

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τις Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Διασκέψεις, πρωτοβουλίες, διαδικασίες και συνεργασίες, τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ανάπτυξη και το συντονισμό των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων με κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας, την παρακολούθηση διμερών θεμάτων και την προώθηση των διμερών διακοινοβουλευτικών σχέσεων.

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφείο:


A) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προϊσταμένη: Ελένη Κωνσταντινίδου
Τηλ.: 210 3733538 – 3539, Φαξ: 210 3733548
 
Η μελέτη και η παρακολούθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών θεσμικού ενδιαφέροντος και επικαιρότητας, με σκοπό την ανάλυση, τη διαμόρφωση και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Η διοικητική και η εν γένει υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των λοιπών επιτροπών και αντιπροσωπειών της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα κοινοβούλια των κρατών – μελών της Ε.Ε..
Η υποστήριξη των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για την άσκηση του ελέγχου των σχεδίων νομοθετικών πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
Η επιμέλεια της συγκεντρώσεως και συστηματικής κατατάξεως των εκθέσεων που συντάσσονται από Βουλευτές ή και από υπηρεσιακά μέλη των αντιπροσωπειών.
Η κατάρτιση του προγράμματος των επίσημων μεταβάσεων του Προέδρου της Βουλής ή μελών του Προεδρείου της Βουλής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η μέριμνα για την επικοινωνία τους με τις αρχές των χωρών αυτών.
Η υποβοήθηση του έργου των Βουλευτών και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ενημέρωση των Βουλευτών που συμμετέχουν στις αποστολές σε επίπεδο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί των σχετικών θεμάτων και η τήρηση αρχείου.
Η παραλαβή και η αρχειοθέτηση των εγγράφων κανονιστικού περιεχομένου, καθώς και των εγγράφων διαβουλεύσεως που αποστέλλει στα εθνικά κοινοβούλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου, που αποστέλλουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Η δημιουργία, η διαχείριση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων από το σύνολο των κειμένων που αποστέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εύχρηστη και συστηματική πρόσβαση σε αυτά των Βουλευτών και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών της Βουλής.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η αξιοποίησή τους «σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Μελετών της Β΄ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής», για την προετοιμασία της άσκησης ελέγχου επί των σχεδίων νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.
Η διασύνδεση με το δικτυακό τόπο IPEX, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
Η αποστολή των γνωμών που υιοθετούν οι Επιτροπές της Βουλής σχετικά με προτάσεις πράξεων κανονιστικού περιεχομένου και κειμένων διαβουλεύσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το IPEX και τη Γραμματεία της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Β) Τμήμα Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Διασκέψεων και Συνεργασιών
Προϊσταμένη: Αγγελική Ματζαβίνου
Τηλ.: 210 3733540 – 3541, Φαξ: 210 3733548

Η μελέτη και η παρακολούθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Διασκέψεων και Συνεργασιών στις οποίες μετέχει η Βουλή των Ελλήνων, όπως της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Μεσογείου, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Γαλλοφωνίας, της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου, καθώς και λοιπών συνεργασιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Η διοικητική και η εν γένει υποστήριξη των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, η δημιουργία σχετικών ενημερωτικών φακέλων για τους Βουλευτές, καθώς και η τήρηση αρχείου επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του.
Η επιμέλεια της συγκεντρώσεως και συστηματικής κατατάξεως των εκθέσεων που συντάσσονται από Βουλευτές ή και από υπηρεσιακά μέλη των αντιπροσωπειών.
 
Γ) Τμήμα Ομάδων Φιλίας και Διμερών Θεμάτων
Προϊσταμένη: Πηνελόπη Νικολέ
Τηλ.: 210 3733422, φαξ: 210 3733490
e-mail: p.nikole@parliament.gr
 
Η οργάνωση επαφών και ανταλλαγών επισκέψεων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας, η κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων, η επιλογή και η επεξεργασία των θεματικών ενοτήτων και η προετοιμασία των επαφών των Ομάδων αυτών με εκπροσώπους των αντίστοιχων Κοινοβουλίων και Κυβερνήσεων, καθώς και των διμερών επαφών των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και η ανάπτυξη των διμερών κοινοβουλευτικών θεμάτων.
Η διοικητική υποστήριξη των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών που συμμετέχουν και η τήρηση αρχείου.
Η επιμέλεια της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των εκθέσεων, που συντάσσονται από Βουλευτές μέλη των αντιπροσωπειών επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής για διαβίβασή τους στους αρμόδιους Υπουργούς.

Δ) Γραφείο Διασύνδεσης της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επικεφαλής: Ελένη Σιάννα
Τηλ.: (+32) 2 284 45 64
e-mail: eleni.sianna@natparl.ep.europa.eu
 
Η ενεργός και συστηματική επιτόπια παρακολούθηση από τη Βουλή των Ελλήνων των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της Βουλής για τις προσκλήσεις συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των Κοινοβουλίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τη Γραμματεία της COSAC.
Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή του έργου όλων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο συσχετισμός του με το έργο των αντίστοιχων ή ομοειδούς αντικειμένου Επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και η άμεση ενημέρωση αυτών, καθώς και των αρμόδιων Διευθύνσεων της Βουλής.
Η ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των Ελλήνων Ευρωβουλευτών.
Η διασύνδεση και η συστηματική ενημέρωση του Γραφείου από τις υπηρεσίες της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.