Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Υπηρεσιών Βουλής

Το Τμήμα έχει συμβουλευτικό ρόλο και υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Βουλής, πλην της Επιστημονικής Υπηρεσίας, επί νομικών ζητημάτων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η διαχείριση τρεχουσών νομικών εκκρεμοτήτων της Βουλής, όπως η νομική τακτοποίηση περιουσιακών ζητημάτων της ή η ανάθεση και εκτέλεση έργων της Βουλής, που αφορούν την εν λόγω περιουσία.

Στο Τμήμα παρέχεται η αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης.

Ως προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Υπηρεσιών της Βουλής επιλέγεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, για τριετή θητεία, δικηγόρος, που μπορεί να είναι, μετά από γνώμη του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης ή Επιστημονικός Συνεργάτης του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Διευθύνσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.