ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Ιούλιο 2017 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα τέσσερις (54) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου:
 
• «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».    
(σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
(3 συνεδριάσεις)
 
• «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)
(4 συνεδριάσεις)
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».
 
 
ΙII. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις  με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,:
 από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου.  
από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).
από τις  Αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίες Θεανώ Φωτίου και  Ουρανία Αντωνοπούλου, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς τους.
 
 
IV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με  αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του  Υπουργείου Εσωτερικών:
 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
«Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
 
2. Ενημέρωση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κ.τ.Β., για τη «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε.».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι της Διοίκησης της «ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ Α.Ε.», του Σωματείου Εργαζομένων της εταιρείας, της ΔΕΗ Α.Ε. και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Α) Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3959/2011, του προτεινομένου, κ. Ιωάννη Πετρόγλου, από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δήμο Παπαδημητρίου, για διορισμό στη θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
    Β) Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2016, της Α΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ακρόαση του Προέδρου, κ. Γεωργίου Παντελή, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
    Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δήμος Παπαδημητρίου.
 
2. Α) Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 348 του ν. 4412/2016, του προτεινομένου, κ. Φωτίου Κατσίγιαννη, Επίτιμου Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
    Β) Συζήτηση επί εκκρεμών θεμάτων της Επιτροπής.
   Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρος Κοντονής.
 
3. Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.4324/2015, του προτεινομένου, κ. Βασιλείου Κωστόπουλου, από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νικόλαο Παππά, για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νικόλαος Παππάς.
 
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
Α) Η αποκατάσταση του Μαύρου της ΕΡΤ στην Ελληνική Διασπορά – Η λειτουργία της ΕΡΤ SAT και ΕΡΤ WORLD.
Β) Η συνεργασία της ΕΡΤ Πολυμέσων με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας εξ αποστάσεως.
Εισηγητές: Νίκος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ, Γιάννης Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Νέων Μέσων  της ΕΡΤ και Γιάννης Καζάζης, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης και Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Περιβαλλοντική αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων της Δυτικής Μακεδονίας.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Σάββας Ζαμανίδης, Δήμαρχος Εορδαίας και Πρόεδρος του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, ο κ. Νικόλαος Κούκουζας, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ο κ. Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), η κυρία Αικατερίνη Φλιάτουρα, Ειδική Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, ο κ. Νικόλαος Μάντζαρης, Εκπρόσωπος της WWF Ελλάς και της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης και ο κ. Δημήτριος Ντινόκας, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας.
 
2. Α) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός εισηγητών κατά θέματα. 
    Β) Τήλος: Το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί της Μεσογείου.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν η κυρία Μαρία Καμμά – Αλιφέρη, Δήμαρχος Τήλου, ο κ. Στέφανος Γαρυφαλάκης, Τεχνικός Διευθυντής  του Ομίλου Εταιρειών Eunice Energy Group (EEG), ο κ. Ιωάννης Καλδέλλης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων – Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου του έργου TILOS (Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage), ο κ. Δημήτριος Ζαφειράκης, Υπεύθυνος Υλοποίησης του έργου TILOS και ο κ. Νικόλαος Μάντζαρης, Υπεύθυνος Ενεργειακής και Κλιματικής Αλλαγής της WWF Ελλάς.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
 Η ανισότητα μπροστά στον σεισμικό κίνδυνο.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού  Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Στερεότυπα των φύλων και σεξιστικός λόγος στα Μ.Μ.Ε..
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες: Βάλια Καϊμάκη, Συνεργάτιδα του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νικόλαου Παππά, Κατερίνα Λουκίδου, Στέλεχος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Ρέα Λαμπροπούλου και Όλγα Γαρουφαλιά, Ειδικοί Επιστήμονες - Νομικοί του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ίσης Μεταχείρισης), Ειρήνη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Ελένη (Νέλλη) Σπηλιοπούλου, Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), Φανή Πετραλιά, Μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), Μαρία Γκασούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Πρόεδρος της Επιτροπής «Αιγαίο 50:50 - Ισόρροπη Συμμετοχή» - Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου, Μαρία Κομνηνού, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαριάννα Ψύλλα, Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Λάουρα – Μαρία Αλιπράντη, Α΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Χριστίνα Σκαλούμπακα, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.), Δέσποινα Λογιάδου, Αντιπρόεδρος του Πανελλαδικού Δ.Σ. της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.) και Χριστίνα (Τέτα) Διαμαντοπούλου – Παπουτσοπούλου, Αντιπρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών.
 
2. Δικαιώματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Μάρκος Παπακωνσταντής, Νομικός – Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Μουζάλα, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος, Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της ΕΛ.ΑΣ., Μαρία Σταυροπούλου, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ελένη Κουτρούμπα, Διευθύντρια της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αγάπιος Τερζίδης, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Γιάννης Μπούτσελης, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, Δανιήλ Εσδράς, Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Ελλάδας (ΔΟΜ), Πέτρος Μάστακας, Υπεύθυνος Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Μαρία Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Προεδρεύουσα του Ε΄ Τμήματος Διεθνούς Επικοινωνίας και Συνεργασίας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Βασίλης Παπαστεργίου, Δικηγόρος – Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), Κωνσταντίνος Μαυροειδής, Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Δήμητρα Σπαθαρίδου, Συντονίστρια Δράσης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Απόστολος Βεΐζης, Διευθυντής Προγραμμάτων της Οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και Κατερίνα Πούτου, Νόμιμη Εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ».
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Υλοποίηση του έργου των δασικών χαρτών στη χώρα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Τσιλίκουνας, Τμηματάρχης Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Ζαχαρίας Πρωιμάκης, Τμηματάρχης Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Στυλιανός Τζαφέρος από το Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασική Εδάφη και ΠΑΧΠ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος, Συνεργάτης του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλου, ο κ. Νικόλαος Χιωτάκης, μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), η κυρία Χριστίνα Κλωνάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.), η κυρία Αναστασία Βαρουχάκη, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.), ο κ. Γεώργιος Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο κ. Κωνσταντίνος Λόης, στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο κ. Νικόλαος Στάρας, στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο κ. Νικόλαος Μπόκαρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.), ο κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Γραμματέας της   Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και ο κ. Νικόλαος Τσίμας, Επιστημονικός Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρου Χαρίτση.           
           
 
VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Α) Γενικά ζητήματα οδικής ασφάλειας.
    Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. 
    Β)  Κάθετη πληροφοριακή σήμανση.     
    Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Ιορδάνης Ελευθεράκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός.
 
2.  Α) Ο σχεδιασμός της κάθετης και οριζόντιας κυκλοφοριακής σήμανσης και η σημασία της για την Οδική Ασφάλεια.
     Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η κυρία Μανιώ Χατζοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας, Σήμανσης και Σηματοδότησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
     Β) Η Οδική Ασφάλεια και τα βαρέα οχήματα εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών.
    Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών - Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών.
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Επαγγελματική επανένταξη αποφυλακιζομένων.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν η κυρία Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επανόδου (Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακιζομένων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), η κυρία Στέλλα Παπαμιχαήλ, Κοινωνιολόγος, Δρ. Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ο κ. Παναγιώτης Φραγκιάς, Πρόεδρος Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (αποφυλακισμένων) «Νέοι Ορίζοντες».
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
Α) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής και ορισμός  εισηγητών κατά θέματα. 
Β) Ενημέρωση από τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.          
Την Υποεπιτροπή ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, κ. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος.
 
 
                                             ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επιλογή προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου, της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης και της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 εδαφ. ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, 82 και 88 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει.
Εισηγητής : Κώστας Αθανασίου, Γενικός Γραμματέας της Βουλής.
 
2. Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν».
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο:
 
Εξέταση μάρτυρος.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Ομιλία του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιου για Θέματα Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Günther Oettinger, με θέμα: «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ε.Ε. ως μέρος της διαδικασίας της Λευκής Βίβλου».
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Συνήλθαν σε (4) κοινές συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:
«Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
 
 

 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούλιο 2017 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4+1*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4+4**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
4+4**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
2
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
1
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
5
 
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία