ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
16/03/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/03/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 958/135 10.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιείται και συμπληρώνεται το Παράρτημα 2 της απο 26-3-2009 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ''Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος'', του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ''Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος'' του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ''Εθνική Λυρική Σκηνή'' της Α.Ε. με την επωνυμία ''Ολυμπιακά Ακίνητα'' και της Α.Ε. με την επωνυμία ''Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου''.
 • Αρ. Τροπολογίας: 959/136 10.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2667/1998, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για τα διαιώματα του ανθρώπου (ΕΕΔΑ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 968/138 14.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση εκ νέου κάτα δώδεκα 12 και επιπλέον μήνες μέχρι 30/12/2017, της προθεσμίας αναστολής κυρώσεων και τυχόν πρωτοκόλλων κατεδάφισης για τις υφιστάμενες κατασκευές κατά μήκος της οδού ''Ακτή Κουμουνδούρου'' του Δήμου Πειραιώς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 970/139 14.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων όσον αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής της συζήτησης σε δίκες ενώπιον διοικητικών, πολιτικών δικαστηρίων και ΣτΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 973/140 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 'Εκτακτη εισφορά στις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες
 • Αρ. Τροπολογίας: 974/141 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις ζητημάτων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 • Αρ. Τροπολογίας: 980/142 16.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ ν. 4172/2013) σχετικά με τις τράπεζες, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 981/143 16.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν.27/1975.
 • Αρ. Τροπολογίας: 983/145 22.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Επιστροφή