ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ϟΘ΄   
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
Ώρα 10.00΄
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Ευστάθιος Γιαννακίδης και Θεόδωρος Φορτσάκης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2017  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ρ΄   
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017
Ώρα 9.30΄
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Συμεών Μπαλλής και Κωνσταντίνος Κουκοδήμος.
 
 
 
                                                                            Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017
                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις