ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΜΑ΄   
Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Πέτρος Κωνσταντινέας και Άννα Καραμανλή.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου 2017  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
 
 
 
                                                                        Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017
                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις